IBAN.COM Uvjeti i Odredbe

Na snazi ​​od 1. svibnja, 2018

1. Općenito

1.1 Ovi se uvjeti odnose se na Licencirani materijal (definiran u daljnjem tekstu) koji je licenciran od strane GV Solyushans LTD tvrtke s adresom: Asen Zlatarov 16, Plovdiv 4000, Bugarska i PDV broj: BG201793517 (oslovljen kao: IBANCOM), korisniku(u daljnjem tekstu oslovljenom kao "Korisnik") na primjenjivom Obrascu za narudžnu IBANCOM ili bilo kojem posebnom ugovoru koji postoji između IBANCOM-a i takvog Korisnika (zajedno s ovim uvjetima i odredbama, “Narudžba”) za isporuku IBANCOM-a s alatima odabranim od strane Korisnika i naznačenima u narudžbi ("the Proizvodi") i korištenje podataka, informacija i uredničkih sadržaja i bilo kojeg softvera (zajedno ‘Licemcirani Materijal’) uključen u Proizvode.

1.2 Proizvode koji su uključeni u obrazac narudžbe može pružiti IBANCOM’s podružnik. Licencirani materijal sadržan u takvim proizvodima dobiva IBANCOM uz licencu tvrtke IBANCOM. Klijent se slaže da će IBANCOM imati ovlasti za provođenje ovih uvjeta i odredbi u odnosu na takve Licencirane materijale.

1.3 Nalog će se voditi i tumačiti u skladu sa zakonima Engleske i Walesa i Korisnik se slaže da će se predati neekskluzivnoj nadležnosti engleskih sudova. .

2. Pristup Proizvodu

2.1 Korisnik će se pridržavati bilo kakvih uputa vezanih uz sigurnost Proizvoda koje je izdao IBANCOM. Korisniku ili imenovanim zaposlenicima Korisnika koji imaju ovlasti za pristup i korištenje Proizvoda dodjelit će se posebno naznačeno korisničko ime i lozinka za IBANCOM isključivo za korištenje Kupca ili Ovlaštenih korisnika za pristup Proizvodu i Licenciranom materijalu(‘‘Ovlašteni Korisnici'). Korisnička imena jedinstvena su za imenovanog pojedinačno ovlaštenog korisnika i ne smiju se dijeliti niti prenositi. IBANCOM može s vremena na vrijeme mijenjati korisnička imena i / ili lozinke u skladu sa svojim standardnim sigurnosnim postupcima te će o tome obavijestiti Korisnika.

2.2 Korisnik će odmah obavijestiti IBANCOM ako postane svjestan ili sumnja da je bilo koja neovlaštena osoba dobila lozinku. IBANCOM će promijeniti lozinku i obavijestiti Korisnika u skladu s tim. Kada korisnik obavijesti IBANCOM telefonom, takva obavijest mora biti potvrđena u pisanom obliku od strane Kupca u roku od 48 (četrdeset osam) sati.

3. Licenca

3.1 IBANCOM dodjeljuje Korisniku i njegovim Ovlaštenim Korisnicima neisključivu i neprenosivu licencu za pristup i korištenje Proizvoda i Licenciranog Materijala za unutarnju poslovnu uporabu samo u skladu s ovim uvjetima i uvjetima te u svrhu: (a) pretraživanja, ispitivanje i prikaz podataka kojima se pristupa putem Licenciranog materijala (“Licencirani Podaci”) na zaslonu prvenstveno za’s ekskluzivnu uporabu jedne osobe;

(b) izvršavanja ograničenog broja ispisa predmeta uključenih u Licencirane Podatke pomoću naredbi za ispis sadržanih u Proizvodu; 
(c) preuzimanja i pohranjivanje u obliku koji se može čitati strojno, kao jedna kopija neodrživih dijelova Licenciranih podataka; i
(d) preuzimanja i pohranjivanja jedne kopije relevantnih Licencnih podataka za reviziju i regulatorne svrhe Korisnika, ali ne i za bilo koju drugu svrhu.

3.2 Korisnik ovime priznaje da su autorsko pravo, prava na bazu podataka i sva ostala prava intelektualnog vlasništva sadržana ili povezana s Licenciranim Materijalom i svih njihovih kompilacija te u dokumentaciji IBANCOM-a sukladno Proizvodu (“Dokumentacija”)i ostaju jedino vlasništvo IBANCOM-a ili ako je primjenjivo) njihovim davateljima licence trećih strana. Osim ako nije izričito dopušteno ovim Ugovorom, niti jedan dio Licenciranih materijala ili dokumentacije ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način i ne smije se koristiti za pripremu ili sastavljanje direktorija, baze podataka, popisa za slanje e-pošte ili drugih izvedenih radova bez prethodnog pisanog dopuštenja IBANCOM-a.

3.3 Korisnik ne smije koristiti automatske aplikacije ili softver za pristup, pretraživanje ili preuzimanje Licencnog Materijala.

3.4 Korisnik ne smije koristiti ili dopustiti korištenje Proizvoda ili Licenciranog materijala, osim u svrhu uobičajenih poslovnih aktivnosti i dopustiti da nitko drugi osim svojih Ovlaštenih korisnika ne smije koristiti ili imati pristup Proizvima, Licenciranom materijalu ili bilo kojim drugim njihovim dijelovima.

3.5 Korisnik ne smije:

(a) izvršiti višestruke ispise ili kopije Licenciranih podataka za distribuciju bilo kojoj stranci koja nije Ovlašteni Korisnik (“Neovlaštene Osobe”);
(b) ponovo prodavati ili distribuirati Proizvod ili bilo koji dio Licenciranog materijala drugima;
(c) staviti Proizvod ili bilo koji Licencirani Materijal na raspolaganje Neovlaštenim Osobama na lokalnoj mreži, širokoj mreži ili na bilo kojem intranetu ili extranetu; 
(d) preuzimati, pohranjivati, reproducirati, prenositi, prikazivati, kopirati ili koristiti Licencirane Materijale, osim onih koji su gore navedeni;
(e) ukloniti bilo kakvu obavijest o autorskom pravu ili drugu obavijest o vlasničkim pravima koja je sadržana ili uključena u Licencirani Materijal;
(f)upotrebljavati ili odobriti upotrebu softvera ugrađenog u Proizvod (‘Lincirani Software’) a ne kao dio Proizvoda; ili
(g) mijenjati ili dekompilirati Licencirani Softver.

3.6 IBAN Widgets Uvjeti

Licencna ograničenja. Ne smijete:
(b) naplatiti naknadu za korištenje Widgeta bez našeg pismenog odobrenja;
(c) preinačiti inženjering, ili izmijenjivati Widget;
(d) mijenjati ili ometati prikaz bilo kojeg sadržaja ili oznaka koje prikazuje Widget;
(e) prikazati Widget na način koji ne dopušta uspješno povezivanje, preusmjeravanje ili isporuku Sadržaja;
(f) umetati bilo koju među stranicu, splash stranice ili drugi sadržaj između Widgeta i Sadržaja;
(g) prikazati Widget na bilo kojoj web lokaciji koja omalovažava www.iban.com ili njene proizvode ili usluge, krši bilo koja IBANCOM vlasnička prava ili druga prava, krši bilo koji mjerodavno pravo ili prijeti prijetnjom, vulgarnim ili na neki drugi način neprimjerenim kršenjem prava privatnost;

4.Promjene u proizvodu

4.1 IBANCOM zadržava pravo s vremena na vrijeme izvršavati promjene Proizvoda ili izmjenu bilo kojih drugih dijelova istih kao i povlačenju Proizvoda i izmjene pravila rada:

(a) izvršiti promjene u uobičajenom radnom vremenu i u postupcima identifikacije korisnika, pod uvjetom da IBANCOM ne vrši izmjene u normalnim radnim satima, osim u slučaju izvanrednog događaja, najmanje 14 (četrnaest)dana bez prethodne obavijesti Korisnika; 
(b) odavati, mijenjati, brisati ili na neki drugi način mijenjati sve ili bilo koje od Licenciranih Podataka; 
(c) povući Proizvode iz bilo koje posebne mreže preko koje su s vremena na vrijeme dostupne ili da bi Proizvodi bili dostupni putem bilo koje dodatne ili alternativne mreže.

4.2 Ako je krivnjom IBANCOM-a (koji ne uključuje bilo kakve okolnosti izvan IBANCOM-ove IBANCOM’s razumne kontrole) bilo koji Proizvod obustavljen ili prekinut ili je inače privremeno nedostupan ili se pojavljuje greška u proizvodu, čime se sprječava da Korisnik učinkovito stekne pristup Licenciranim podacima tijekom normalnog radnog vremena, IBANCOM će poduzeti sve potrebne korake kako bi otklonio grešku čim je bio razumno izveden, ali neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koju je pretrpio Korisnik..

5. Nema Jamstva

5.1 U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, IBANCOM ne daje izričito jamstvo ili zastupanje u vezi s Proizvodima ili licenciranim materijalima i isključuje sva podrazumijevana jamstva koja uključuju, ali nisu ograničena na bilo kakvo implicirano jamstvo da su podaci sadržani u Licencnim Podacima točni ili ažurirani ili da su prikladni za bilo koju posebnu svrhu. Izričito su isključeni svi uvjeti, jamstva ili zastupljenost izričito ili neizravno o radu ili isporuci Proizvoda.

6. Pristojba za licencu

6.1 Korisnik će platiti naknadu koja se plaća IBANCOM-u kako je navedeno u Narudžbi ili na drugi način dostavljeno Korisniku od strane IBANCOM-a, zajedno s primjenjivim porezom na dodanu vrijednost ili drugi porez na promet, na način predviđen Ugovorom ili Narudžbenicom. IBANCOM može procijeniti i naplatiti kasni trošak na dospjele fakture do jedne i pol godine (1½) posto mjesečno ili najviši dopušteni iznos.

6.2 Dostupni upiti i planovi usluga.

(a) Proizvodi koje pruža IBANCOM uključuju unaprijed određeni broj dostupnih upita.
(b) Korisnik može koristiti dostupne upite na njegov račun za razdoblje od 12 mjeseci od datuma kupnje.
(c) Ako Korisnik ne obnovi plan prije datuma isteka, svi preostali upiti na njegovom računu su izgubljeni.
(d) Korisnik može kupiti dodatne upite na svoj račun. Preostali upiti iz prethodnih kupnji sačuvat će se ako je trenutna kupnja za plan s istim ili većim brojem upita kao i trenutačni plan.

7. Ograničenje odgovornosti; Obeštećenje

7.1 Ukupna agregatna odgovornost IBANCOM-a i njihovih davatelja licence Korisniku za bilo kakav izravni gubitak koji proizlazi iz korištenja bilo kojeg Proizvoda od strane Korisnikaa ili njegovih ovlaštenih korisnika ograničen je na iznos koji je jednak ukupnom iznosu koji je Korisnik uplatio IBANCOM-u za uporabu proizvoda tijekom razdoblja od 12 mjeseci prije datuma nastanka štete.

7.2 Niti IBANCOM niti njihovi davatelji licence NEĆE BITI ODGOVORNI KORISNICIMA PREMA OVOJ NARUDŽBI ILI U VEZI S LICENCIRANIM MATERIJALIMA ZA POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I / ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE, IAKO POSTOJE MOGUĆNOSTI ZA TAKVE ŠTETE.

7.3 Ništa u ovim uvjetima ne ograničava odgovornost bilo koje osobe za smrt ili tjelesne ozljede uzrokovane nepažnjom te osobe, njezinih zaposlenika ili agenata, osim u onoj mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi zakoni.

7.4 Dok se zaposlenici, službenici i agenti IBANCOMa mogu ovlastiti za pružanje pomoći klijentu putem službe za pomoć i podrške, svaka pomoć koju pruža takav zaposlenik, službenik ili agent mora biti isključivo na rizik Korisnika, a ni IBANCOM neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu od strane Korisnika.

7.5 Korisnik je dužan nadoknaditi IBANCOM-u bilo kakve, gubitke, štete, troškove ili izdataka nastalih IBANCOMU-omm izravno ili neizravno kao posljedica bilo kojeg zahtjeva ili tijeka akcije podnesene ili pokrenute protiv IBANCOM od bilo koje treće stranke koja proizlazi iz neovlaštenog korištenja Proizvoda od strane Korisnika ili njegovih ovlaštenih korisnika.

7.6 IBANCOM će braniti, nadoknaditi i zadržati Licencu bez odštete sa IBANCOM’opcijom, podmiriti sve radnje ili postupke bilo koje vrste ili opisa temeljene na zahtjevu treće strane o patentu, autorskim pravima ili kršenju zaštitnih znakova protiv Licencne osobe u odnosu na Licencirani materijal "Zahtjev"), pod uvjetom da: (i) Licencirani materijali koriste kao što je predviđeno od strane IBANCOM; (ii) IBANCOM daje brzu, pismenu obavijest o takvom zahtjevu; (iii) IBANCOM-u ima pravo kontrolirati i usmjeravati istragu, obranu i podmirenje svakog takvog zahtjeva; i (iv) Zajmoprimatelj razumno surađuje s IBANCOM-om, na račun IBANCOM-a, u svezi s gore navedenim i ne priznaje ili nudi nagodbu bez prethodnog pisanog ovlaštenja IBANCOM-a. Ta se naknada ne odnosi na bilo kakve izmjene Licenciranih materijala od strane Licence osobe gdje: (i) takva izmjena je uzrok Zahtjeva; ili (ii) korištenje Licenciranih materijala licence korisnika u kombinaciji s bilo kojim drugim proizvodom ili resursom koji nije isporučen ili odobren od strane IBANCOM-a, ako je takva kombinacija uzrok Zahtjeva. Ako Licencirani materijali postanu, ili po mišljenju IBANCOM-a, vjerojatno će postati predmetom zahtjeva, Licencni korisnik dopušta IBANCOM, po izboru i trošku Licencenta, i kao jedini i isključivi pravni lijek Licencatora: (i) (i) nabavitii Korisniku licence pravo nastavka korištenja Licenciranog materijala; (ii) zamijeniti ili modificirati iste tako da postanu nezakonit; ili (iii) odobriti Korisniku licence povrat neiskorištenog dijela naknada koje je Korisnik zaračunao u odnosu na relevantne Licencne materijale. ili (ii) korištenje Licenciranih materijala licence korisnika u kombinaciji s bilo kojim drugim proizvodom ili resursom koji nije isporučen ili odobren od strane IBANCOM-a, ako je takva kombinacija uzrok Zahtjeva. Ako Licencirani materijali postanu, ili po mišljenju IBANCOM-a, vjerojatno će postati predmetom zahtjeva, Licencni korisnik dopušta IBANCOM, po izboru i trošku Licencenta, i kao jedini i isključivi pravni lijek Licencatora: (i) pribaviti Korisniku licence pravo nastavka korištenja Licenciranog materijala; (ii) zamijeniti ili modificirati iste tako da postanu nezakonit; ili (iii) odobriti Korisniku licence povrat neiskorištenog dijela naknada koje je Korisnik zaračunao u odnosu na relevantne Licencne materijale. ili (ii) korištenje Licenciranih materijala licence korisnika u kombinaciji s bilo kojim drugim proizvodom ili resursom koji nije isporučen ili odobren od strane IBANCOM-a, ako je takva kombinacija uzrok Zahtjeva. Ako Licencirani materijali postanu, ili po mišljenju IBANCOM-a, vjerojatno će postati predmetom zahtjeva, Licencni korisnik dopušta IBANCOM, po izboru i trošku Licencenta, i kao jedini i isključivi pravni lijek Licencatora: (i) pribaviti Korisniku licence pravo nastavka korištenja Licenciranih materijala; (ii) zamijeniti ili modificirati iste tako da postanu nezakonit; ili (iii) odobriti Korisniku licence povrat neiskorištenog dijela naknada koje je Korisnik zaračunao u odnosu na relevantne Licencne materijale.

7.7 Proizvodi mogu sadržavati poveznice na vanjske web stranice. IBANCOM nije odgovoran i nema kontrolu nad sadržajem takvih web mjesta i, u opsegu dopuštenom zakonom, odriče se svake odgovornosti i odgovornosti u odnosu na informacije dostupne na takvim web stranicama ili dostupne putem Proizvoda preko hipertekstualnih veza.

8. Korištenje Proizvoda

8.1 Korisnik će koristiti Proizvode i Licencirane materijale u skladu sa svim zakonima i propisima koji se primjenjuju na Korisnika.

8.2 Korisnik je dužan osigurati da su njegovi terminali i ostala pridružena oprema kompatibilni sa zahtjevima Proizvoda, a Korisnik je dužan platiti sve relevantne troškove povezane s takvim hardverom, opremom ili drugim dijelovima Korisničke mreže.

8.3 Korisnik mora osigurati da se svaka kopija Licenciranog materijala briše iz svoje opreme prije odlaganja.

9. Zaštita Podataka

9.1 Svaka stranka mora se pridržavati svih propisa o zaštiti podataka i privatnosti koji se primjenjuju u vezi s bilo kojim osobnim identifikacijskim podacima koji se odnose na bilo koju osobu (‘osobni podaci’) sadržanim u Licenciranim materijalima. Korisnik ne smije koristiti takve osobne podatke, osim onako kako je to izričito odobrio Proizvod ili primjenjivi zakon.

10. Raskid

10.1 Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo ili pravni lijek koji mu može biti na raspolaganju IBANCOM može Odmah raskinuti nalog ako:

(a) Korisnik krši gore navedenu odredbu 3 ; 
(b) Korisnik ne izvrši bilo kakvu uplatu IBANCOM-u u roku od 14 (četrnaest)od datuma dospijeća ili na drugi način krši Narudžbu i ne otkloni takvo kršenje u roku od 14 (četrnaest) dana nakon pismene obavijesti od strane IBANCOM-a kojom se navodi kršenje i zahtijev da ga se otkloni; ili(c) Korisnik u bilo kojem trenutku postaje insolventan ili pod stečajem (ili ekvivalent u bilo kojoj jurisdikciji) ili uđe u bilo kakve aranžmane u svoju ili u korist svojih vjerovnika ili se obvezno ili dobrovoljno nađe pod rizikom od nastavljanja posla.

10.2 Nakon raskida iz bilo kojeg razloga, dozvole koje je dodijelio IBANCOM za proizvode prestaju važitit dostupnima Korisniku, sva dugovanja Korisnika na IBANCOM odmah će nastupiti i Korisnik će odmah vratiti IBANCOMu svu dokumentaciju koja se odnosi na Proizvode. 10.3 IBANCOM će dodatno imati pravo obustaviti isporuku Proizvoda Korisniku ako opravdano sumnja da Korisnik krši ove Uvjete i odredbe i može Korisniku nametnuti razumnu naknadu za vraćanje Proizvoda.

11. Općenito

11.1 Korisnik ne može dodijeliti (uključujući u svezi s stjecanjem bilo kojeg vlasničkog udjela Kupca veći od 25 posto (25%), prenijeti, hipoteku, naplatiti ili dijeliti s bilo kim svoja prava, dužnosti ili obveze bilo kojoj trećoj strani bez prethodne pismene suglasnosti IBANCOM-a. Svaka pretpostavljena zadaća bit će nevažeća.

11.2 Obrazac za narudžbu i ove odredbe i uvjeti nadjačavaju ili nadomještaju sve uvjete koji proizlaze od Korisnika i sva ili bilo koja prethodna obećanja, izjave, sporazumi ili aranžmani koji se usmeno ili pisano, izričito ili neizravno, između stranaka u bilo koje doba odnose na isporuku Proizvoda, bez izmjena ili dopuna, bit će na snazi ​​osim ako je to učinjeno u pisanom obliku i potpisuje ih istinski ovlašteni potpisnik Korisnika i IBANCOM.

11.3 Nepoštivanje od strane IBANCOM-a za ostvarivanje ili provođenje bilo kakvih prava, bilo kakve tjelesne ozljede, kašnjenja, neće se tumačiti kao odricanje od svojih prava iz Narudžbe ili na bilo koji drugi način.

UVJETI PODATAKA TREĆIH STRANA PRIMJENJIVIH ZA IBAN.com


1. VocaLink Limited

UK Clearing Code informacije sadržane u ovom proizvodu dobivene su od proizvođača VocaLink Limited iz proširenog direktorija za klasifikaciju industrije (EISCD). Sva prava vlasništva (uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualnog vlasništva) EISCD-a, koda za razvrstavanje i podataka o kôdu za razvrstavanje nalaze se u UK Payments Administration Limited, koji drži u ime svojih institucija članica.